Specialist in gevels, vocht & daken
Voor doe-het-zelf & aannemers
Gratis verzending vanaf €500*
Offerte aanvragen
0
 • Incl.Excl.
  BTW
 • Specialist in gevels, vocht & daken
  Voor doe-het-zelf & aannemers
  Gratis verzending vanaf €500*

  Algemene voorwaarden

  De consument heeft het recht aan Do-it Pro BV mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product, conform onderstaande artikels.

  Artikel 1: Algemene bepalingen

  De webwinkel van Do-it Pro, een BV met maatschappelijke zetel te Maasmechelen (België), BTW BE 0842.570.902, biedt haar klanten de mogelijkheid om bouwspecialiteiten online aan te kopen. 
Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle artikelen uit het Do-it Pro assortiment en elke aankoop die de klant plaatst bij Do-it Pro. De klant aanvaardt dat deze voorwaarden, als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van zijn eigen algemene of specifieke (aankoop)voorwaarden, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn.

  Artikel 2: Prijs

  Alle vermelde prijzen zijn steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen. Indien vervoers-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto's zijn decoratief bedoeld en kan elementen / artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

  Artikel 3: Aanbod

  Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in de Europese Unie. Ondanks het feit dat de catalogus en website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, of materiële fouten bevat, of niet up-to-date is.
Wanneer U specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij U vooraf contact op te nemen met onze klantendienst (zie artikel 12). Alle informatie die via de techische fiches worden verspreid is louter informatief, zonder nadelige erkenning, noch enige andere garantie dan deze die voortvloeit uit de verkoop van onze producten, binnen de grenzen van onze algemene voorwaarden.De gebruikers moeten altijd onze laatst gepubliceerde technische fiches raadplegen; een exemplaar hiervan is beschikbaar op eenvoudige aanvraag.

  Do-it Pro is wat de juistheid, geactualiseerdheid, of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Do-it Pro is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Do-it Pro. Do-it Pro is gerechtigd om -zonder opgave van redenen- bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.

  Artikel 4: Online aankopen


  De klant heeft de mogelijkheid om de artikelen uit het Do-it Pro assortiment online aan te kopen.
  De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van Do-it Pro. De artikelen worden thuis bij de klant geleverd op het door de klant aangegeven adres.
  De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen: via Paypal - via kredietkaart 
- via bankkaart
 - via overschrijving IBAN BE 02731021753940 / BIC KREDBEBB. Uitgebreide informatie over de betaalmethoden vindt u hier.

  De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van Do-it Pro. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Do-it Pro te wijzen bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

  Artikel 5: Sancties voor niet-betaling

  Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Do-it Pro beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling is vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur. Onverminderd het voorgaande behoudt Do-it Pro zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

  Artikel 6: Klachten

  Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld, op straffe van verval van elk recht.
  Online geschillenbeslechting

  Artikel 7: Garantie

  a. Wettelijke garantie (enkel voor consumenten)
  
Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten.
Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar.
Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd. Er wordt enkel garantie gegeven op de product kwaliteit, niet op de uitgevoerde werken met deze producten.

  b. Algemeen 

  Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen.
  Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant vooraf contact op te nemen met de Do-it Pro klantendienst waarna de klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan Do-it Pro.

  Elk gebrek dient binnen een termijn van 24u na vaststelling ervan door de consument te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

  De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik.

  Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen.
 Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

  De garantie is niet overdraagbaar.

  Artikel 8: Herroepingsrecht

  De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen: 
De consument heeft het recht aan Do-it Pro mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. 
Klanten die van het herroepingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de levering contact opnemen met de Do-it Pro klantendienst en de goederen binnen de 20 dagen vanaf de levering van de goederen op hun kosten terug bezorgen aan Do-it Pro.
 Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

  Zullen in geen geval worden teruggenomen:
- gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen
- artikelen waarvan de verpakking (of een deel ervan) geopend werd – ingekleurde artikelen 
- artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.

  Artikel 9: Privacy

  Do-it Pro verbindt zich ertoe uw gegevens uitsluitend te gebruiken voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst die u middels uw bestelling afsluit en om u vrijblijvend informatie van Do-it Pro toe te sturen. Wil u ook informatie via e-mail ontvangen, geef dan ook uw e-mailadres door voor het ontvangen van onze nieuwsbrieven.

  Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die nooit doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. U kan uw gegevens die wij in de klantenlijst van Do-it Pro bewaren op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen en u kan weigeren dat Do-it Pro uw gegevens gebruikt om u informatie toe te sturen. Het volstaat dat via email aan te vragen via [email protected].

  Ons uitgebreide privacybeleid, in lijn met de vernieuwde Europese AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) oftewel GDPR (General Data Protection Regulation), kan u hier terugvinden.

  Artikel 10: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

  Indien onverschillig welke bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

  Het nalaten op gelijk welk moment door Do-it Pro om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.


  Artikel 11: Do-it Pro Klantendienst

  De Do-it Pro klantendienst is bereikbaar op het telefoonnummer 078 250 650, of via e-mail op [email protected].

  Artikel 12: Wijziging voorwaarden

  Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Do-it Pro. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden. Do-it Pro kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe Voorwaarden.

  Artikel 13: Bewijs


  De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en backups als bewijsvoering kunnen dienen.

  Artikel 14: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter

  Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Turnhout bevoegd.

  Ondernemingsgegevens 
Do-it Pro:
  KBO nr: 0842.570.902
  BTW nr: BE 0842.570.902

  Ter info: de verzendingen gebeuren niet van op hetzelfde adres als de hoofdzetel.

  Beheer uw eigen bestellingen

  Maak een account aan en krijg inzicht in uw account informatie, factuuradres, afleveradres, bestellingen,...

  Voor al uw vragen

  Bel ons

  Werkdagen van 9u - 18u

  +32 78 250 650

  Social media

  Do it Pro BV

  Online bouwspecialiteiten voor aannemers en doe-het-zelvers
  -----
  Whatsapp: +32 460 250 650

  BTW nr: BE 0842.570.902
  KBO nr: 0842.570.902
  KBC bank IBAN nr: BE02 7310 2175 3940